Gaeilge for School on TG4 this week

Cúla 4 ar scoil  Seachtain 6 – Sa Bhaile

25-29 Bealtaine

Sa Bhaile an téama a chuirfidh na múinteoirí i láthair ar Cúla 4 ar Scoil an tseachtain seo. Cuirfidh Caitríona agallamh ar an mac tíre ón scéal Na Trí Mhuicín agus déanfaidh sí an scéal a scríobh ó dhearcadh an mhic tíre. Níorbh eisean an scabhaitéir sa scéal ar chor ar bith, cé a chreidfeadh é?!! Cuirfidh Caitríona pictiúir ón scéal sin agus ó scéalta eile san ord ceart agus déanfaidh na hábhair éagsúla a úsáidtear chun tithe a thógáil a fhiosrú sa rang eolaíochta. Sa cheacht ceoil, cumfar siombail ghrafacha as fuaimeanna an tí agus úsáidfear iad chun ceol a dhéanamh.

Nuair a bheidh bailte éagsúla in Éirinn curtha os ár gcomhair ag an gCeantálaí Fiachra (múinteoir i ról), foghlaimeoimid conas le cur síos a dhéanamh ar ár dteach féin le go meallfaidh sé daoine é a cheannach. Sa rang ealaíne, tógfaidh sé an seomra codlata a thaitneodh leis féin a bheith aige ag baint úsáid as ábhar in-athchúrsáilte atá le fáil timpeall an tí.

Taispeánfaidh Fiachra na tithe éagsúla atá ag daoine eile ar fud an domhain dúinn sa mhír Tíreolaíochta agus díreoidh sé aird ar cheann de na mórcheisteanna atá i mbéal an phobail faoi láthair “Daoine gan dídean” sa cheacht OSPS.

Sa cheacht Matamaitice, cuideoidh an bheirt mhúinteoirí linn le patrúin a aithint agus leanúint ar aghaidh leo agus scrúdóidh Fiachra na rialacha agus na hairíonna a bhaineann le seichimh san uimhreas.

Cúla 4 ar scoil  Seachtain 6 – At home

25th-29th May

The theme being explored by the teachers on Cúla4 ar Scoil this week is ‘At Home’. Caitríona will interview the wolf from the story The Three Little Pigs and rewrite the story from the wolf’s perspective. He isn’t the baddie in the story at all, who would have known?! In the history lesson, Caitríona will teach sequences by putting pictures from this and other stories in the correct order. Materials used to build houses will be explored in the science lesson and in the music lesson, Caitríona creates graphic symbols of household sounds and uses them to make music.   

After Fiachra the auctioneer (teacher in role) shows us various homes from around the country, we learn how to describe our own home to entice people to buy it. In the art lesson, Fiachra builds the bedroom of his dreams by using recycled materials from the home.

In the geography lesson, Fiachra looks at homes from around the globe and explores one of the major issues of our community at the moment ‘Homelessness’ in the SPHE lesson.

In the maths lesson both teachers will help us identify and expand patterns. Fiachra will explore the rules and properties of sequences in numbers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *